ERP с данъчен склад

ERP с данъчен склад

 

     ЕРПТопБизнес – Винопроизводство” е специализирана комплексна система за цялостното управление, анализ и контрол на финансовите и производствените процеси във винарската промишленост. Състои се от няколко взаимносвързани модула:

Модул ”ФСД”

Национален сметкоплан

Документално–ориентиран подход на отчитане с автоматично котиране, чрез предварително подготвени статии

Дълготрайни активи и амортизации по всички методи

Корекция на Дълготрайните активи

Добавяне на стойност

Извеждане от употреба

Счетоводен и данъчен амортизационен план

Материални запаси – складови и оборотни ведомости и инвентаризация

Готова продукция – складови и оборотни ведомости и инвентаризация

Стоки – складови и оборотни ведомости и инвентаризация

Разчети с доставчици и клиенти – уредени и неуредени фактури, салда и др.

Фактуриране – оригинални и проформи фактури

Протоколи по ЗДДС

Генериране дневници и дискети по ДДС

Справка–декларация по ДДС – месечна и годишна

VIES декларация

Касова книга – левова и валутна

Многовалутен режим на отчитане

Текущи и дългосрочни задължения

Производство – изписване на вложени материали

Разпределение на разходите

Себестойност на изделията

Автоматично начисление на ФРЗ

Автоматично приключване на счетоводните сметки с разбиване на всяка аналитичност

Оборотни ведомости – синтeтична, аналитична, хронологична

Главна книга

Баланс

Отчет за приходите и разходите

Отчет за паричния поток

Отчет за собствения капитал

Печат на всички документи и отчети

 

Модул ”Склад за МОЛ” – Отразява движението на материалните запаси във фирмата. Поддържа наличности по всички складове. Съставя и разпечатва складови разписки, стокови разписки, протоколи и други.

Модул ”Производство” – Обхваща цялостният процес на производство. Изписва материалите за произвежданите артикули по предварително зададени разходни норми. Съставя необходимите за производството документи – Приемо-предавателни протоколи, Актове за производство и др.

Модул ”Търговски склад” – Организира реализацията на произведените стоки. Издава всички видове първични и вторични документи по ЗСч – фактури, складови разписки, експедиционни бележки, проформи фактури и други. Позволява следенето на стоковите и материалните наличности по всички складове. Генерира справки за продажбите на стоките и клиентите по различни предварително зададени критерии. Експорти в Exсel.

Модул ”Данъчен склад” – Следи движението на акцизните стоки през целият производствен и търговски процес. Издава акцизни документи /АДД ,ПАД и др./. Генерира акцизна декларация, XML експорт, дневници за складова наличност на акцизните стоки и бандероли. On-Line приложение за достъп до складовите наличности на акцизните стоки.

Модул ”Ръководител” – Предоставя уникална възможност на управленските екипи във фирмата за достъп до пълната информация, касаеща производството, движението на ДМА, себестойността, производствените и други разходи, реализацията на готовата продукция и стоките, разчетите с клиентите и други.

Модул ”Човешки ресурси”

 

Поддържане картотеката на персонала

Номенклатури на категориите персонал, кодовете работно време, образование, специалностите, професиите, подразделенията и др.

Трудови договори

Допълнителни споразумения към трудови договори

Заповеди за уволнение

Заповеди за отпуски

Служебни бележки и удостоверения за персонала

 

Формиране на календари за различните смени и графици

Присъствие - форма 76

Отчитане на работните дни и часове

Отчитане на видовете неявявания

Автоматично прехвърляне остатъка на отсъствията в следващи периоди

 

Заплащане на щатен персонал

Заплащане на сделни работници

Работни карти

Протоколи с коефициент за трудово участие

Доплащания – постоянни и еднократни

Удръжки – постоянни и еднократни

Разплащателни ведомости

Плащане по дебитни карти

 

Разпределение на ФРЗ по категории персонал

Разпределение на ФРЗ по поръчки и изделия

Разпределение на ФРЗ по счетоводни сметки

 

Връзка с НАП – Декларации – Обр. 1 и Обр. 6, Експорт на болнични и всички придружаващи ги документи

Регистрация на трудовите договори – Уведомления по чл. 62

Връзка с банки – Експорт на заплати и аванс и придружаващи ги документи

Автоматично изготвяне на платежни

Следене на неизползван отпуск по НСС 19

 

Статистически справки – управленчески, счетоводни, кадрови и др.

Граждански договори