Разходни норми

Разходни норми

 

ПП ”ТопБизнес Производство-Разходни норми”

система за организиране на производството на изделия чрез изписване на наличните суровини и материали по предварително зададени разходни норми /рецепти/. Дава възможност за проследяемост на вложените суровини и реализираните изделия чрез въвеждане на индивидуални партиди.

– Поддържа номенклатури на материалните запаси, готовата продукция, доставчици, клиенти, мерни единици и други
– Доставки
– Производство:

Производствен дневник
Справка за вложени продукти
Складова за добити продукти
– Реализация:
Експедиционна бележка
Търговски документ
– Фактуриране
– Каса и следене на плащанията:
Касова книга
Разчети с доставчици и клиенти
– Справки:
Справка за партида доставена
Справка за партида произведена
Движение за артикул
Складова ведомост
Експорт в Exсel

Индивидуални доработки
Други