Производство-Разпад

Производство-Разпад

ПП ”ТопБизнес Производство-Разпад”

система за организиране на производството на продукти чрез разпад на наличните суровини и материали. Дава възможност за проследяемост на вложените суровини до крайните продукти чрез индивидуални партиди.

– Поддържа номенклатури на материалните запаси, готовата продукция, доставчици, клиенти, мерни единици и други
– Доставки
– Производство:
Справка рандеман за получените продукти
Складова за добити продукти
– Реализация:
Експедиционна бележка
Търговски документ
– Фактуриране
– Каса и следене на плащанията:
Касова книга
Разчети с доставчици и клиенти
– Справки:
Справка за партида доставена
Справка за партида произведена
Движение за артикул
Складова ведомост
Експорт в Exсel
Други