ФСД

ФСД

ПП “ТопБизнес–ФСД”

 

система за счетоводство и управление, съобразена с изискванията на националните и международните счетоводни стандарти

 

– Национален сметкоплан

– Документално–ориентиран подход на отчитане с автоматично котиране, чрез предварително подготвени статии

– Дълготрайни активи и амортизации по всички методи

– Корекция на Дълготрайните активи

– Добавяне на стойност

– Извеждане от употреба

– Счетоводен и данъчен амортизационен план

 

– Материални запаси – складови и оборотни ведомости и инвентаризация

– Готова продукция – складови и оборотни ведомости и инвентаризация

– Стоки – складови и оборотни ведомости и инвентаризация

 

– Разчети с доставчици и клиенти – уредени и неуредени фактури, салда и др.

– Фактуриране – оригинални и проформи фактури

– Протоколи по ЗДДС

– Генериране дневници и дискети по ДДС

 – Справка–декларация по ДДС – месечна и годишна

– VIES декларация

 

– Касова книга – левова и валутна

– Многовалутен режим на отчитане

– Текущи и дългосрочни задължения

– Производство – изписване на вложени материали

– Разпределение на разходите

 – Себестойност на изделията

 

– Автоматично начисление на ФРЗ

– Автоматично приключване на счетоводните сметки с разбиване на всяка аналитичност

 

– Оборотни ведомости – синтeтична, аналитична, хронологична

– Главна книга

– Баланс 

– Отчет за приходите и разходите

– Отчет за паричния поток

– Отчет за собствения капитал

– Печат на всички документи и отчети

Ръководство - Изтегли