ТРЗ

ТРЗ

ПП “ТопБизнес–ТРЗ”

система за управление на човешките ресурси и работната заплата

– Поддържане картотеката на персонала
– Номенклатури на категориите персонал, кодовете работно време, образование, специалностите, професиите, подразделенията и др.
– Трудови договори
– Допълнителни споразумения към трудови договори
– Заповеди за уволнение
– Заповеди за отпуски
– Служебни бележки и удостоверения за персонала

– Формиране на календари за различните смени и графици
– Присъствие - форма 76
– Отчитане на работните дни и часове
– Отчитане на видовете неявявания
– Автоматично прехвърляне остатъка на отсъствията в следващи периоди

– Заплащане на щатен персонал
– Заплащане на сделни работници
– Работни карти
– Протоколи с коефициент за трудово участие
– Доплащания – постоянни и еднократни
– Удръжки – постоянни и еднократни
– Разплащателни ведомости
– Плащане по дебитни карти

– Разпределение на ФРЗ по категории персонал
– Разпределение на ФРЗ по поръчки и изделия
– Разпределение на ФРЗ по счетоводни сметки

– Връзка с НАП – Декларации – Обр. 1 и Обр. 6, Експорт на болнични и всички придружаващи ги документи
– Регистрация на трудовите договори – Уведомления по чл. 62
– Връзка с банки – Експорт на заплати и аванс и придружаващи ги документи
– Автоматично изготвяне на платежни
– Следене на неизползван отпуск по НСС 19

– Статистически справки – управленчески, счетоводни, кадрови и др.
– Граждански договори

Ръководство - Изтегли